Spoločnosť Energy Edge ZC, s.r.o. bola založená 30.01.2010 s cieľom vybudovať tepelnú elektráreň na výrobu elektriny a tepla spaľovaním odpadnej biomasy a obilnej slamy.

Stavba bola skolaudovaná 17.12.2013, kedy sa začala riadna prevádzka elektrárne. Výrobné zariadenie pozostáva z hlavných technologických celkov:
  • príprava paliva (skladovacie priestory paliva, dopravné trasy do kotla)
  • kotol na spaľovanie odpadnej biomasy ostatnej a obilnej slamy
  • parná kondenzačná turbína s odberom pary a príslušné zariadenia
  • chladenie kondenzátora a prevádzkových kvapalín
Základné technické parametre výrobných zariadení:

Kotol:
Tepelný príkon v palive 25 MWt
Parný výkon menovitý 40 t/h
Tlak pary menovitý 6,9 ± 0,2 MPa
Teplota pary menovitá 470 ± 8 °C

Parná turbína:
Výkon turbosústroja menovitý 11,145 MWe
Otáčky turbíny menovité 6048 ot/min

Tepelná elektráreň na biomasu spĺňa všetky požiadavky na výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zdroj výroby tepla zároveň spĺňa požiadavky na vypúšťanie emisií podľa platnej legislatívy SR. Plnenie emisií je preukázané oprávneným meraním emisií v roku 2013 a opakovaným oprávneným meraním vykonaným v roku 2016, ktorých výsledky sú v zmysle § 33 a) zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí zverejnené na našej webovej stránke tu (www.energyedgezc.sk).

Faktor primárnej energie vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre systém centralizovaného zásobovania teplom :

fP-CZT=0,217

Poznámka:Priemerné hodnoty za bilančné obdobie 2016

Protokoly :
Protokol o meraní emisií ( CO, NOX, TOC ) 13.01.2016
Protokol o meraní emisií ( TZL ) 04.10.2016
Vyhodnotenie standartov kvality 2017
Vyhodnotenie standartov kvality 2018
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2018